Verksamhet

Konservering/restaurering av måleri
Ateljén utför konservering av bemålat trä, måleri på puts, papperstapeter, måleri på duk samt av arkitekturbundet
måleri i såväl profana som sakrala miljöer.

Arbetet utförs med moderna metoder och material och i ett
nära samarbete med antikvarie, länsstyrelse och uppdrags-givare.

Den övergripande målsättningen är att förebygga konserveringsinsatser genom rådgivning och information
om hantering och nedbrytningsfaktorer på bemålade föremål.

Det praktiska arbetet utförs med målsättningen att göra så
små ingrepp som möjligt på originalmaterial samt att använda reversibla material så långt det går. Alla uppdrag dokumenteras i utförliga rapporter med löpande fotografering.

Vid större arkitekturbundna uppdrag samarbetar/projektanställs utbildade konservatorer.

Skadeinventering
Vi utför skadeinventeringar på bemålade inventarier och interiörer för att kartlägga nedbrytningen och fastställa vård-behovet.

Skadorna i våra kyrkor är stora och ofta klimatrelaterade eller orsakade av felaktig hantering.

Skadeinventeringen är en del av en vård och underhålls-plan som senare ligger till grund för tillstånds och bidrags-ansökningar.

Färgundersökningar/dokumentation
Vid större renoveringar av kulturmiljöer utförs analyser och undersökningar för att fastställa tidigare färgtyper, antal färglager, kulörer och eventuella dekorationer. Samtliga undersökningar dokumenteras genom rapporter och digital fotografering.

Målningsarbeten med traditionella metoder
Vid renovering och ommålning av kulturmiljöer är det
viktigt att valet av färgtyp och kulör grundar sig på en nogrann färjundersökning.

Föremål som skall ommålas dokumenteras före under och efter arbetet. Referensytor och äldre färglager sparas alltid.

Målnings och förgyllningsarbeten utförs av utbildad personal med lång erfarenhet att arbeta med traditionella metoder och färger. Förgyllningsarbeten utförs både i matta och blanka tekniker.

Klimatmätning
Klimatet är oftast orsaken till nedbrytningen av bemålade träföremål. Trä rör sig vid svängningar i luftfuktigheten,
detta medför stora problem på målade och förgyllda träföremål eftersom dessa material inte rör sig på samma sätt.

Det är av yttersta vikt att ha kontroll på luftfuktigheten för att skador skall undvikas. För bemålade träföremål bör den relativa luftfuktigheten ligga på 50% RH.

Vi utför mätningar av temperatur och relativ luftfuktighet under längre perioder i syfte att vägleda ägaren till att anpassa klimatet till objekten för att minimera fortsatt nedbrytning.

Förhindra stöld av kulturföremål
Stöld av kulturföremål från Svenska kyrkor är ett växande problem. Vi hjälper till att diskutera fram olika lösningar och förslag för att försvåra detta.
Arkitekturbundet måleri

.........Arkitekturbundet måleri

Skadeinventering
.........Skadeinventering

Färgundersökning
..........Färgundersökning

Förgyllning
.........Förgyllning

Klimatmätning

.........Klimatmätning

 


Laholms Målerikonservering • Adress:Ålstorps g:a skola 312 94 Laholm • tel:0430-630 93 & 070-650 20 86 • e-post:lars.ivar.nilsson@telia.com